شنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۹
  • سرمایه گذاری هدفمند و سهام ارزشمند
  • سرمایه گذاری هدفمند و سهام ارزشمند
  • سرمایه گذاری هدفمند و سهام ارزشمند
  • سرمایه گذاری هدفمند و سهام ارزشمند
1 2 3 4

شرکت سرمایه گذاری توسعه گوهران امید(سهامی عام)

شرکت درتاریخ 1383/12/06 با سرمایه 500 میلیون ریال منقسم به 50.000 سهم هزار ریالی تاًسیس، و پس از دو مرحله افزایش سرمایه، در حال حاضر سرمایه شرکت 2.000.000 میلیون ریال مشتمل بر 200.000.000 سهم هزار ریالی می باشد.
شرکت گروه سرمایه گذاری امید موًسس و سهامدار اصلی و عمده شرکت بوده و مالک 94/14 درصد از سهام شرکت می باشد.

شرکت گوهران امید
اخبـار