يکشنبه ۲۹ دی ۱۳۹۸
  • سرمایه گذاری هدفمند و سهام ارزشمند
  • سرمایه گذاری هدفمند و سهام ارزشمند
  • سرمایه گذاری هدفمند و سهام ارزشمند
  • سرمایه گذاری هدفمند و سهام ارزشمند
1 2 3 4

شرکت سرمایه گذاری توسعه گوهران امید(سهامی عام)

شرکت درتاریخ 1383/12/06 با سرمایه 500 میلیون ریال منقسم به 50.000 سهم هزار ریالی تاًسیس، و پس از دو مرحله افزایش سرمایه، در حال حاضر سرمایه شرکت 2.000.000 میلیون ریال مشتمل بر 200.000.000 سهم هزار ریالی می باشد.
شرکت گروه سرمایه گذاری امید موًسس و سهامدار اصلی و عمده شرکت بوده و مالک 94/14 درصد از سهام شرکت می باشد.

شرکت گوهران امید
اخبـار
بستن
 
        
 آگهی پذیره نویسی افزایش سرمایه شرکت سرمایه گذاری توسعه گوهران امید (سهامی عام)

 

سهامداران محترم شرکت سرمایه گذاری توسعه گوهران امید

عطف به آگهی پذیره­ نویسی افزایش سرمایه شرکت؛ منتشره در سامانه کدال به تاریخ 1398/09/18، سهامداران محترم می­توانند جهت رویت و چاپ گواهی­نامه ­های حق تقدم خرید سهام از طریق لینک زیر اقدام کنند:

https://mybours.com/shareholders