جمعه ۴ مهر ۱۳۹۹
سرمایه شرکت
سرمایه شرکت دو هزار میلیارد ریال مشتمل بر تعداد 2.000.000.000 سهم با نام هزار ریالی تماماً پرداخت شد.
به استناد مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1391/11/24، اختیار افزایش سرمایه از مبلغ 500 میلیون ريال به مبلغ دو هزار میلیارد ريال از محل مطالبات و آورده نقدی سهامداران طی دو مرحله تصویب و به هیات مدیره تفویض اختیار نمود که سرمایه شرکت را به شرح زیر افزایش یابد:
  • مرحله اول: از مبلغ 500 میلیون ريال به هزار میلیارد ريال (از محل مطالبات و آورده نقدی) طی سال 92 به انجام رسید.
  • هیات مدیره در جلسه مورخ 1392/05/20 بنا به اختیارات تفویض شده در مرحله اول، سرمایه شرکت را از 500 میلیون ريال به هزار میلیارد ريال افزایش داد که پس از انجام تشریفات قانونی، در تاریخ 1392/10/03 به ثبت رسید.
  • مرحله دوم: سرمایه شرکت از مبلغ هزار میلیارد ريال به مبلغ دو هزار میلیارد ريال از محل مطالبات و آورده نقدی طی سال 93 بشرح زیر اجرایی گردید.
  • به استناد اختیارات تفویض شده و بنا به صورتجلسه هیات مدیره مورخ 1393/04/24 سرمایه شرکت از هزار میلیارد ریال به دو هزار میلیارد ريال افزایش یافته است که در تاریخ 1393/06/18 به ثبت رسیده است.
در حال حاضر سرمایه ثبت شده شرکت دو هزار میلیارد ريال منقسم به دو میلیارد سهم با نام یک هزار ریالی می باشد.
تاریخ جلسه مجمع/هیات مدیره از مبلغ به مبلغ درصد محل تامین تاریخ ثبت توضیحات
1391/11/24

1392/05/20
500 1.000.000 199900 آورده نقدی و مطالبات 1392/10/03 مرحله اول مصوب هیات مدیره براساس مصوبه مجمع فوق العاده
1391/11/24

1393/04/24
1.000.000 2.000.000 100 آورده نقدی و مطالبات 1393/06/18 مرحله دوم مصوب هیات مدیره براساس مصوبه مجمع فوق العاده
ارقام  به میلیون ریال